ANBI – Stichting de zeven marken

ANBI
Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”
Expl. “Stichting De Zeven Marken”
RSIN: 003004314
KvK-nummer: 41018050

Contactgegevens:
Tramstraat 73
7848 BJ Schoonoord
info@ellertenbrammert.nl

Secretariaat
Tramstraat 52a
7848 BL Schoonoord

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: S. Van Tellingen
Secretaris: W. Bonder
Penningmeester: A. Dijkstra-Themme
Leden: R. Hooiveld, B. Koopman, C. Smit, J. Wiertsema

Beleidsplan;
Beleidsplan 2020-2025.
Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”Expl. “Stichting De Zeven Marken te Schoonoord”, opgericht op 31 oktober 1956.

De stichting exploiteert het openluchtmuseum en heeft tot doel het wonen en leven van inwoners van Drenthe in het verleden op diverse manieren te laten zien aan de huidige generatie.

Het openluchtmuseum is toegankelijk voor alle leeftijden. Speciaal voor kinderen is een grote speeltuin aanwezig en een kinderboerderij. Het terrein is rolstoelvriendelijk en er zijn aangepaste toiletten.

Het openluchtmuseum is gelegen aan de Tramstraat 73 in Schoonoord aan de verbinding Sleen – Assen.

Het openluchtmuseum heeft in totaal 26 objecten. De plaggenhut neemt hier een centrale plaats in. Dit is de meest primitieve huisvesting. De rode draad door het museum laat een steeds `modernere` bewoning zien. Verder zijn o.a. aanwezig een tolhuis, schooltje, café-boerderij, smederij, Saksische boerderij met stookhok, gevangenis, timmerwerkplaats en een drietal expositiegebouwen. Eén van de expositiegebouwen is nieuw en heeft de vorm van een armenhuis. Hierin kunnen jaarlijks plaatselijke kunstenaars exposeren. De laatste jaren zijn eveneens een kerkje en een keuterij aan de collectie toegevoegd. De café-boerderij is als Oude Drentse Boerenherberg ingericht en als zodanig operationeel voor een hapje en een drankje.

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen en heeft een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid en dit is als zodanig statutair geregeld.
Elk jaar treedt een bestuurslid volgens rooster af. Nieuwe bestuursleden worden gekozen in een jaarlijks te houden donateurvergadering.

Het beleid is gericht op het bewaken van het idee, ontstaan tijdens de feestelijkheden in 1954 van het 100-jarig bestaan van Schoonoord, waarmee werd besloten tot de bouw van enkele plaggenhutten door mensen, die hierin nog hebben geleefd en gewoond. Dit is de aanzet geweest voor het ontstaan van het openluchtmuseum. De uitbouw van het museum acht het bestuur nu voltooid. Het is nu zaak het geheel in stand te houden. Het accent komt nu meer te liggen op activiteiten en evenementen.

Beloningsbeleid
Het management bestaat uit vrijwilligers en de leden ontvangen derhalve geen salaris.
Er is geen CAO van kracht. De beloningen voor te verrichten arbeid voor de in loondienst werkzame medewerkers worden naar redelijkheid vastgesteld, rekening houdende met wettelijke bepalingen.
De pensioenverzekering is voor de werknemer premievrij.
Er geldt een 40-urige werkweek. Voor arbeidstijdverkorting zijn 13 dagen per jaar toegekend.
Het aantal vakantiedagen per jaar bedraagt 23. Bij 55- en 60 jaar 1 dag extra.

Doelstelling.
Het wonen en leven van de inwoners van Drenthe in het verleden op een juiste manier te laten zien aan de huidige generatie en zo vasthouden.

Activiteiten.
Tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november wordt elke woensdag- en zondagmiddag de sage van Ellert en Brammert voorgelezen in het oude schooltje van het museum. Dit wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Voor groepen kan dit ook op een ander tijdstip geregeld worden.
Een groep vrijwilligers laat de werking van een historische drukkerij zien en geeft demonstraties.
Een vrijwilligster verzorgt het spinnen op een spinnewiel.
Een oude bomenzagerij is regelmatig in gebruik.
Jaarlijks vinden er een paar grote evenementen plaats zoals een oude tractor- en landbouwwerktuigenshow en een Drentse dag door de Drentse vereniging ’t Aol’ Volk uit Emmen.

Financiele verantwoording;
De penningmeester beheert de boekhouding en financiën. In de maandelijkse algemene bestuursvergadering brengt hij verslag uit.
De inkomsten bestaan grotendeels uit:
entreegeld
verkoop handleidingen
pacht boerenherberg
donateurbijdragen (ruim 1100 donateurs)
Aan de uitgavenkant vormt de post loonbedragen, af te dragen pensioenpremies en werkgeverspremies van de in dienst zijnde medewerkers de grootste post.
Een administratiekantoor verzorgt de salarisstroken en afdrachtgegevens voor de belastingdienst.
De kascontrole vindt in januari plaats door het aftredend bestuurslid in aanwezigheid van het dagelijks bestuur. De begroting en reserveringen worden door de penningmeester met ondersteuning van een administratie- en adviesbureau opgesteld. Dit bureau verzorgt ook het financieel jaarverslag.
De jaarlijkse exploitatie van het museum vindt plaats op eigen kracht zonder ondersteuning van gemeente, provincie of rijk. Het op vrijwillge basis opereren van het management levert hier een uiterst gunstige bijdrage.

Het openluchtmuseum heeft het lidmaatschap van het overkoepelend orgaan van musea in Drenthe, het Drents Platvorm. Ook is het vertegenwoordigd in het Geopark.

De publiciteit wordt gezocht in de uitgave van folders. Deze folders worden op aanvraag verstrekt en er is een netwerk van campings, bungalowparken enz. waar het museum folders bezorgt. Ook de website van het museum is eveneens een uiterst belangrijk promotiemiddel. Bij het organiseren van evenementen wordt extra promotiemateriaal ingezet in de vorm van aanplakbiljetten en flyers. Ook de dagbladen krijgen aandacht.

Het onderhoud van gebouwen, machines, inventaris enz. vindt voorzover mogelijk plaats in eigen beheer. Alles is tegen brandschade verzekerd. De elektrische installaties in de horeca voldoen aan de norm NEN-3140. De bliksemgeleiders en brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd door gespecialiseerde bedrijven. Onze medewerkers hebben een BHV-opleiding.

In 2012 is in het kader van een werkgelegenheidsproject van de gemeente Coevorden op het museumterrein een keuterij gebouwd. Dit project droeg de naam “Een reuzensprong in de tijd”. Het lag in de bedoeling de kamer in oude stijl anno 1850 in te richten en het schuurgedeelte –de deel- met hedendaagse apparatuur uit te rusten. De sprong in de tijd dus. De kamer is afgewerkt.

De inrichting van de deel is grotendeels bedoeld als digitale speelruimte. Er is een grote touchscreentafel aanwezig met foto- en filmmateriaal uit lang vervlogen Drentse tijden. Het Drents Archief heeft de beschikking over dit soort informatie.

Onder de keuterij is nog een grote ruimte aanwezig. Hier dient het hol van de beide reuzen Ellert en Brammert gerealiseerd te worden. Er is een schets voor de inrichting beschikbaar. Met een investering van eigen kapitaal en een subsidiebijdrage elders moet haalbaarheid mogelijk zijn.