ANBI

Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”
Expl. “Stichting De Zeven Marken”
RSIN:  000008589488
 
Contactgegevens:
Secretariaat 
Tramstraat 73
7848 BJ  Schoonoord
 
Bestuurssamenstelling:
            a  voorzitter               C. Akker
            b  vice-voorzitter         F. van Lottum
            c  secretaris              J.A. Kikkert-de Reus
            d  penningmeester     R.K. Wessels        
            e  leden                     J.A. Hadderingh-van der Hoeff
                                             R. Hooiveld
                                             B.Koopman
                                             G.A.Maris
                                             S. Pals
 
Beleidsplan;
 Beleidsplan 2014-2019.Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”Expl. “Stichting De Zeven Marken te Schoonoord”, opgericht op 31 oktober 1956.
 
De stichting exploiteert het openluchtmuseum en heeft tot doel het wonen en leven van inwoners van Drenthe in het verleden op diverse manieren te laten zien aan de huidige generatie. 
 
Het openluchtmuseum is toegankelijk voor alle leeftijden. Speciaal voor kinderen is een grote speeltuin aanwezig en een kinderboerderij. Het terrein is rolstoelvriendelijk en er zijn aangepaste toiletten.
 
Het openluchtmuseum is gelegen aan de Tramstraat 73 in Schoonoord aan de verbinding Sleen - Assen.
 
Het openluchtmuseum heeft in totaal 26 objecten. De plaggenhut neemt hier een centrale plaats in. Dit is de meest primitieve huisvesting. De rode draad door het museum laat een steeds `modernere` bewoning zien. Verder zijn o.a. aanwezig een tolhuis, schooltje, café-boerderij, smederij, Saksische boerderij met stookhok,  gevangenis, timmerwerkplaats en een drietal expositiegebouwen. Eén van de expositiegebouwen is nieuw en heeft de vorm van een armenhuis. Hierin  kunnen jaarlijks plaatselijke kunstenaars exposeren. De laatste jaren zijn eveneens een kerkje en een keuterij aan de collectie toegevoegd. De café-boerderij is als Oude Drentse Boerenherberg ingericht en als zodanig operationeel voor een hapje en een drankje.
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen en heeft een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid en dit is als zodanig statutair geregeld.
Elk jaar treedt een bestuurslid volgens rooster af. Nieuwe bestuursleden worden gekozen in een jaarlijks te houden donateurvergadering. 
 
Het beleid is gericht op het bewaken van het idee, ontstaan tijdens de feestelijkheden in 1954 van het 100-jarig bestaan van Schoonoord, waarmee werd besloten tot de bouw van enkele plaggenhutten door mensen, die hierin nog hebben geleefd en gewoond. Dit is de aanzet geweest voor het ontstaan van het openluchtmuseum. De uitbouw van het museum acht het bestuur nu voltooid. Het is nu zaak het geheel in stand te houden. Het accent komt nu meer te liggen op activiteiten en evenementen.
 
Beloningsbeleid
Het management bestaat uit vrijwilligers en de leden ontvangen derhalve  geen salaris.
Er is geen CAO van kracht. De beloningen voor te verrichten arbeid voor de in loondienst werkzame medewerkers worden naar redelijkheid vastgesteld, rekening houdende met wettelijke bepalingen.
De pensioenverzekering is voor de werknemer premievrij.
Er geldt een 40-urige werkweek. Voor arbeidstijdverkorting zijn 13 dagen per jaar toegekend.
Het aantal vakantiedagen per jaar bedraagt 23. Bij 55- en 60 jaar 1 dag extra.
 
Doelstelling.
Het wonen en leven van de inwoners van Drenthe in het verleden op een juiste manier te laten zien aan de huidige generatie en zo vasthouden.
 
Activiteiten.
Tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november wordt elke woensdag- en zondagmiddag de sage van Ellert en Brammert voorgelezen in het oude schooltje van het museum. Dit wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Voor groepen kan dit ook op een ander tijdstip geregeld worden.
Een groep vrijwilligers laat de werking van een historische drukkerij zien en geeft demonstraties. 
Een vrijwilligster verzorgt het spinnen op een spinnewiel.
Een oude bomenzagerij is regelmatig in gebruik.
Jaarlijks vinden er een paar grote evenementen plaats zoals een oude tractor- en landbouwwerktuigenshow en een Drentse dag door de Drentse vereniging ’t Aol’ Volk uit Emmen.
 
Financiele verantwoording;
De penningmeester beheert de boekhouding en financiën. In de maandelijkse algemene bestuursvergadering brengt hij verslag uit.
De inkomsten bestaan grotendeels uit:
            entreegeld
            verkoop handleidingen
            pacht boerenherberg
            donateurbijdragen (ruim 800 donateurs)
Aan de uitgavenkant vormt de post loonbedragen, af te dragen pensioenpremies en werkgeverspremies van de in dienst zijnde medewerkers de grootste post.  
Een administratiekantoor verzorgt de salarisstroken en afdrachtgegevens voor de belastingdienst.
De kascontrole vindt in januari plaats door het aftredend bestuurslid in aanwezigheid van het dagelijks bestuur. De begroting en reserveringen worden  door de penningmeester met ondersteuning van een administratie- en adviesbureau opgesteld. Dit bureau verzorgt ook het financieel jaarverslag.
De jaarlijkse exploitatie van het museum vindt plaats op eigen kracht zonder ondersteuning van gemeente, provincie of rijk. Het op vrijwillge basis opereren van het management levert hier een uiterst gunstige bijdrage.
 
Het openluchtmuseum heeft het lidmaatschap van het overkoepelend orgaan van musea in Drenthe, het Drents Platvorm. Ook is het vertegenwoordigd in het Geopark.
 
De publiciteit wordt gezocht in de uitgave van folders. Deze folders worden op aanvraag verstrekt en er is een netwerk van campings, bungalowparken enz. waar het museum folders bezorgt. Ook de website van het museum is eveneens een uiterst belangrijk promotiemiddel.  Bij het organiseren van evenementen wordt extra promotiemateriaal ingezet in de vorm van aanplakbiljetten en flyers. Ook de dagbladen krijgen aandacht.
 
Het onderhoud van gebouwen, machines, inventaris enz. vindt voorzover mogelijk plaats in eigen beheer. Alles is tegen brandschade verzekerd. De elektrische installaties in de horeca voldoen aan de norm NEN-3140. De bliksemgeleiders en brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd door gespecialiseerde bedrijven. Onze medewerkers hebben een BHV-opleiding.
 
In 2012 is in het kader van een werkgelegenheidsproject van de gemeente Coevorden op het museumterrein een keuterij gebouwd. Dit project droeg de naam “Een reuzensprong in de tijd”. Het lag in de bedoeling de kamer in oude stijl anno 1850 in te richten en het schuurgedeelte –de deel- met hedendaagse apparatuur uit te rusten. De sprong in de tijd dus. De kamer is afgewerkt. De inrichting van de deel is in gang gezet. Hier wordt gedacht aan het hebben van o.a. 2 touchscreentafels en een 4-tal beeldschermen. Deze apparatuur zal gevoed gaan worden met foto- en filmmateriaal uit lang vervlogen Drentse tijden. Diverse thema’s worden hiervoor ontworpen.
Onder de keuterij is een grote ruimte waar de sage van Ellert en Brammert zichtbaar moet worden gemaakt. Dit is om financiële redenen nog toekomstmuziek.
                                                                                                                                                                                        
                                           
  Balans per  31 december 2015                                  
            31-12-2015       31-12-2014             31-12-2015       31-12-2014
                                   
                                           
  Activa                       Passiva                
                                           
  Materiële vaste activa                   Eigen vermogen              
  Terreinen     39.921       41.623         Kapitaal        267.276       255.358
  Gebouwen   172.907       176.425                          
  Inventaris   25.076       21.528         Reserveringen              
            237.904       239.576     Onderhoud     50.687       50.687
                          en vervanging              
  Voorraden       6.893       10.251                      
                                           
  Financiele vaste activa                                    
  Deelnemingen       0       425                      
                                           
  Vooruitbetaalde posten     6.930       0                      
                                           
                                           
  Vlottende activa                     Kortlopende schulden            
  Nog te ontvangen   496       1.600         Nog te betalen 2.188       1.476    
  Omzetbelasting   0       1.238         Loonbelasting 1.861       1.870    
  Liquide middelen   70.301       56.301         Omzetbelasting 512       0    
            70.797       59.139             4.561       3.346
                                           
            322.524       309.391             322.524       309.391
                                           
                                           
                                           
  Winst- en verliesrekening 2015                                  
            2015       2014                      
                                           
  Opbrengsten                                      
  Entrée gelden   160.558       147.216                          
  Handleidingen e.d.   5.822       6.033                          
  Donateurs   13.645       11.839                          
  Opbrengsten vee   1.109       0                          
  Opbrengsten pacht   18.138       17.768                          
  Overige ontvangsten 18.700       10.596                          
            217.972       193.452                      
                                           
  Inkopen                                         
  Handleidingen en brochures   6.264       7.102                      
                                           
  Kosten                                        
  Lonen, sociale lasten e.d. 119.235       121.565                          
  Onderhoud gebouwen 8.060       6.673                          
  Onderhoud machines  2.611       2.113                          
  Onderhoud collecties 1.237       2.866                          
  Vee en groenonderhoud 5.027       4.200                          
  Huisvestingskosten   13.008       11.152                          
  Kantoorkosten   1.883       2.405                          
  Verzekeringen   5.763       4.835                          
  Belastingen   7.234       6.668                          
  Contributies    1.807       2.307                          
  Activiteiten   1.450       2.524                          
  Attenties     4.609       5.044                          
  Algemene kosten   11.282       7.696                          
  Reclame en advertenties 8.522       10.162                          
            191.728       190.211                      
                                           
  Afschrijving                                      
  Afschrijving verharding 1.702       1.702                          
  Afschrijving gebouwen 3.518       3.518                          
  Afschrijving inventaris 2.189       3.843                          
            7.409       9.064                      
                                           
  Financiële baten en lasten                                  
  Baten                                        
  Rente spaarrekening  505       1.047                          
                                           
  Lasten                                        
  Rente en kosten bank 1.159       1.014                          
            -653       33                      
  Resultaat          11.918       -12.892