ANBI

Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”
Expl. “Stichting De Zeven Marken”
RSIN:  000008589488
 
Contactgegevens:
Secretariaat 
Tramstraat 73
7848 BJ  Schoonoord
 
Bestuurssamenstelling:
            a  voorzitter               C. Akker
            b  vice-voorzitter         F. van Lottum
            c  secretaris              J.A. Kikkert-de Reus
            d  penningmeester     R.K. Wessels        
            e  leden                     J.A. Hadderingh-van der Hoeff
                                             R. Hooiveld
                                             B.Koopman
                                             G.A.Maris
                                             S. Pals
 
Beleidsplan;
 Beleidsplan 2014-2019.Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”Expl. “Stichting De Zeven Marken te Schoonoord”, opgericht op 31 oktober 1956.
 
De stichting exploiteert het openluchtmuseum en heeft tot doel het wonen en leven van inwoners van Drenthe in het verleden op diverse manieren te laten zien aan de huidige generatie. 
 
Het openluchtmuseum is toegankelijk voor alle leeftijden. Speciaal voor kinderen is een grote speeltuin aanwezig en een kinderboerderij. Het terrein is rolstoelvriendelijk en er zijn aangepaste toiletten.
 
Het openluchtmuseum is gelegen aan de Tramstraat 73 in Schoonoord aan de verbinding Sleen - Assen.
 
Het openluchtmuseum heeft in totaal 26 objecten. De plaggenhut neemt hier een centrale plaats in. Dit is de meest primitieve huisvesting. De rode draad door het museum laat een steeds `modernere` bewoning zien. Verder zijn o.a. aanwezig een tolhuis, schooltje, café-boerderij, smederij, Saksische boerderij met stookhok,  gevangenis, timmerwerkplaats en een drietal expositiegebouwen. Eén van de expositiegebouwen is nieuw en heeft de vorm van een armenhuis. Hierin  kunnen jaarlijks plaatselijke kunstenaars exposeren. De laatste jaren zijn eveneens een kerkje en een keuterij aan de collectie toegevoegd. De café-boerderij is als Oude Drentse Boerenherberg ingericht en als zodanig operationeel voor een hapje en een drankje.
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen en heeft een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid en dit is als zodanig statutair geregeld.
Elk jaar treedt een bestuurslid volgens rooster af. Nieuwe bestuursleden worden gekozen in een jaarlijks te houden donateurvergadering. 
 
Het beleid is gericht op het bewaken van het idee, ontstaan tijdens de feestelijkheden in 1954 van het 100-jarig bestaan van Schoonoord, waarmee werd besloten tot de bouw van enkele plaggenhutten door mensen, die hierin nog hebben geleefd en gewoond. Dit is de aanzet geweest voor het ontstaan van het openluchtmuseum. De uitbouw van het museum acht het bestuur nu voltooid. Het is nu zaak het geheel in stand te houden. Het accent komt nu meer te liggen op activiteiten en evenementen.
 
Beloningsbeleid
Het management bestaat uit vrijwilligers en de leden ontvangen derhalve  geen salaris.
Er is geen CAO van kracht. De beloningen voor te verrichten arbeid voor de in loondienst werkzame medewerkers worden naar redelijkheid vastgesteld, rekening houdende met wettelijke bepalingen.
De pensioenverzekering is voor de werknemer premievrij.
Er geldt een 40-urige werkweek. Voor arbeidstijdverkorting zijn 13 dagen per jaar toegekend.
Het aantal vakantiedagen per jaar bedraagt 23. Bij 55- en 60 jaar 1 dag extra.
 
Doelstelling.
Het wonen en leven van de inwoners van Drenthe in het verleden op een juiste manier te laten zien aan de huidige generatie en zo vasthouden.
 
Activiteiten.
Tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november wordt elke woensdag- en zondagmiddag de sage van Ellert en Brammert voorgelezen in het oude schooltje van het museum. Dit wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Voor groepen kan dit ook op een ander tijdstip geregeld worden.
Een groep vrijwilligers laat de werking van een historische drukkerij zien en geeft demonstraties. 
Een vrijwilligster verzorgt het spinnen op een spinnewiel.
Een oude bomenzagerij is regelmatig in gebruik.
Jaarlijks vinden er een paar grote evenementen plaats zoals een oude tractor- en landbouwwerktuigenshow en een Drentse dag door de Drentse vereniging ’t Aol’ Volk uit Emmen.
 
Financiele verantwoording;
De penningmeester beheert de boekhouding en financiën. In de maandelijkse algemene bestuursvergadering brengt hij verslag uit.
De inkomsten bestaan grotendeels uit:
            entreegeld
            verkoop handleidingen
            pacht boerenherberg
            donateurbijdragen (ruim 800 donateurs)
Aan de uitgavenkant vormt de post loonbedragen, af te dragen pensioenpremies en werkgeverspremies van de in dienst zijnde medewerkers de grootste post.  
Een administratiekantoor verzorgt de salarisstroken en afdrachtgegevens voor de belastingdienst.
De kascontrole vindt in januari plaats door het aftredend bestuurslid in aanwezigheid van het dagelijks bestuur. De begroting en reserveringen worden  door de penningmeester met ondersteuning van een administratie- en adviesbureau opgesteld. Dit bureau verzorgt ook het financieel jaarverslag.
De jaarlijkse exploitatie van het museum vindt plaats op eigen kracht zonder ondersteuning van gemeente, provincie of rijk. Het op vrijwillge basis opereren van het management levert hier een uiterst gunstige bijdrage.
 
Het openluchtmuseum heeft het lidmaatschap van het overkoepelend orgaan van musea in Drenthe, het Drents Platvorm. Ook is het vertegenwoordigd in het Geopark.
 
De publiciteit wordt gezocht in de uitgave van folders. Deze folders worden op aanvraag verstrekt en er is een netwerk van campings, bungalowparken enz. waar het museum folders bezorgt. Ook de website van het museum is eveneens een uiterst belangrijk promotiemiddel.  Bij het organiseren van evenementen wordt extra promotiemateriaal ingezet in de vorm van aanplakbiljetten en flyers. Ook de dagbladen krijgen aandacht.
 
Het onderhoud van gebouwen, machines, inventaris enz. vindt voorzover mogelijk plaats in eigen beheer. Alles is tegen brandschade verzekerd. De elektrische installaties in de horeca voldoen aan de norm NEN-3140. De bliksemgeleiders en brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd door gespecialiseerde bedrijven. Onze medewerkers hebben een BHV-opleiding.
 
In 2012 is in het kader van een werkgelegenheidsproject van de gemeente Coevorden op het museumterrein een keuterij gebouwd. Dit project droeg de naam “Een reuzensprong in de tijd”. Het lag in de bedoeling de kamer in oude stijl anno 1850 in te richten en het schuurgedeelte –de deel- met hedendaagse apparatuur uit te rusten. De sprong in de tijd dus. De kamer is afgewerkt. De inrichting van de deel is in gang gezet. Hier wordt gedacht aan het hebben van o.a. 2 touchscreentafels en een 4-tal beeldschermen. Deze apparatuur zal gevoed gaan worden met foto- en filmmateriaal uit lang vervlogen Drentse tijden. Diverse thema’s worden hiervoor ontworpen.
Onder de keuterij is een grote ruimte waar de sage van Ellert en Brammert zichtbaar moet worden gemaakt. Dit is om financiële redenen nog toekomstmuziek.
                                         
Balans per  31 december 2016                                  
          31-12-2016       31-12-2015             31-12-2016       31-12-2015
                                 
                                         
Activa                       Passiva                
                                         
Materiële vaste activa                   Eigen vermogen              
Terreinen     38.219       39.921         Kapitaal        255.091       267.276
Gebouwen   169.389       172.907                          
Inventaris   22.201       25.076         Reserveringen              
          229.809       237.904     Onderhoud     34.611       50.687
                        en vervanging              
Voorraden       8.165       6.893                      
                                         
                                         
Vooruitbetaalde posten     3.000       6.930                      
                                         
                                         
Vlottende activa                     Kortlopende schulden            
Nog te ontvangen   400       496         Nog te betalen 920       2.188    
Omzetbelasting   0       0         Loonbelasting 1.741       1.861    
Liquide middelen   51.983       70.301         Omzetbelasting 994       512    
          52.383       70.797             3.655       4.561
                                         
          293.357       322.524             293.357       322.524
                                         
                                         
                                         
Winst- en verliesrekening 2016                                  
          2016       2015                      
                                         
Opbrengsten                                      
Entrée gelden   156.432       160.558                          
Handleidingen   5.713       5.822                          
Donateurs   13.380       13.645                          
Opbrengsten vee   29       1.109                          
Opbrengsten pacht   18.424       18.138                          
Overige ontvangsten 7.965       18.700                          
          201.942       217.972                      
                                         
Inkopen                                        
Handleidingen ed       3.916       6.264                      
                                         
Kosten                                        
Lonen, sociale lasten   128.969       119.235                          
Onderhoud gebouwen 9.880       8.060                          
Onderhoud machines  1.685       2.611                          
Onderhoud collecties 1.582       1.237                          
Vee en groenonderhoud 1.377       5.027                          
Huisvestingskosten   12.783       13.008                          
Kantoorkosten   2.838       1.883                          
Verzekeringen   6.026       5.763                          
Belastingen   7.912       7.234                          
Contributies    697       1.807                          
Activiteiten   1.817       1.450                          
Attenties     6.251       4.609                          
Algemene kosten   8.904       11.282                          
Reclame en advertenties 10.716       8.522                          
          201.437       191.728                      
                                         
Afschrijving                                      
Afschrijving verharding 1.702       1.702                          
Afschrijving gebouwen 3.518       3.518                          
Afschrijving inventaris 2.875       2.189                          
          8.095       7.409                      
                                         
Financiële baten en lasten                                  
Baten                                        
Rente spaarrekening  370       505                          
                                         
Lasten                                        
Rente en kosten bank 1.049       1.159                          
          -679       -653                      
Resultaat         -12.185       11.918